Begrippenlijst - Makelaar in Amsterdam

Begrippenlijst

A

Afkoopwaarde

Het kapitaal dat je opgebouwd hebt in het beleggingsdeel van je hypotheek, dat je uitgekeerd krijgt op het moment dat je hypotheek wordt beëindigt.

Het is ook de uitkering die je krijgt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kan je gebruiken om je hypotheek af te lossen, of een deel ervan.

Afsluitprovisie

Het bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Akte

Een akte is een Notarieel document waarin veel zaken worden vastgelegd. Bij het kopen van een woning krijg je te maken met de leveringsakte en een hypotheekakte.

Annuïteiten hypotheek

Bij deze hypotheekvorm blijft de bruto maandlast tijdens de looptijd van lening gelijk zolang de rente niet wijzigt. Na verloop van tijd verandert wel de samenstelling van de netto maandlast in het begin betaalt je veel rente en weinig aflossing, naarmate de looptijd vordert wijzigt de samenstelling en ga je steeds meer aflossen en dus minder rente betalen.

Appartementsrecht

Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft ook recht op alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van een gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis. Het aandeel en het bijbehorende gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. Dit appartementsrecht wordt ingeschreven registers van het Kadaster. Hierdoor bestaat tegelijk de mogelijkheid om een eigen hypotheek te vestigen. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw of complex. Appartementsrechten kunnen voor woningen zijn, maar ook voor bedrijfs-of kantoorruimte.

Aanbod

Beschikbare woningen die te koop staan of te huur.

Aanhuurbemiddeling

Meehelpen om een geschikte woning te vinden die je wilt huren.

Aanhuurmakelaar

Makelaar die voor jou werkt om een geschikte huurwoning te zoeken.

Aankoop-, verkoop- en financieringskosten

Kosten die je moet maken wanneer je een woning koopt. Den hierbij aan de overdrachtsbelasting, notaris kosten, kosten voor de makelaar en bijvoorbeeld de afsluitprovisie voor de hypotheek. Een aantal van deze kosten zijn aftrekbaar van de belasting.

Aankoopbemiddeling

Meehelpen om een geschikte woning te kopen.

Aankoopmakelaar

Makelaar die je helpt om een geschikte woning te kopen.

Aankoopopdracht

Een opdracht die je geeft een makelaar. Deze zal je helpen met het zoeken en kopen van een woning.

Aflossingsvrije hypotheek

Een vorm van hypotheek waarin je alleen rente betaald en geen aflossing.

Appartement

een appartement is een woning in een groter gebouw. Een appartement is de benaming voor een woning van één verdieping.

Appartementsrecht

Een exclusief gebruiksrecht van een deel van een gebouw waarvan iemand mede-eigenaar is. Dit houdt feitelijk in dat de fundering en het dak elke appartementseigenaar aangaan, ook al woont deze niet op de begane grond of bovenste verdieping.

B

Bankgarantie

De garantie van een bank die je doorgaans afspreekt met de verkoper als je een woning koopt. Doorgaans wordt deze snel na het vertrekken van de ontbindende voorwaarden gesteld.

Beleggingspand

Gebouw die je als belegging koopt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die je kan afsluiten ten behoeve van de aansprakelijkheid die dekt als er een fout wordt gemaakt in de beroepsuitoefening.

Belastingaftrek

Hypotheekrente die je mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar.

Bestemmingsplan

Een plan die de gemeente heeft opgemaakt waarin staat wat de bestemming is.

Bod

Een voorstel (bedrag) dat je uitbrengt op een te koop staande woning. Vaak wordt die aangevuld met andere voorwaarden, zoals verkrijging financiering of bouwkundige keuring.

Boeterente

Een bedrag dat je moet betalen wanneer je de hypotheekbedragen niet op tijd worden voldaan. Je betaalt ook vaak een boeterente wanneer je tussentijds meer aflost dan het toegestane percentage van de hypotheek.

Bouwdepot

Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot. Je ontvangt over dit bedrag een aan je hypotheek gerelateerde rente. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald. De maximale looptijd van een depot is 2 jaar.

Bouwfinanciering

De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Bouwtermijnen

Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.

Bedenktijd

Na het sluiten van de koopovereenkomst heb je al koper een bedenktijd van drie dagen (weekend telt voor 1 dag). De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen. Dit om in deze markt de koper te beschermen.

Bedrijfsgebouw

Gebouw dat bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen.

Bedrijfsruimte

Kantoorpand, winkelpand, bedrijfspand

Beleggingen

Investeren in onroerend goed met winstoogmerk

Bemiddelingsovereenkomst

Overeenkomst tot bemiddeling voor de verkoop, aankoop of verhuur van je woning.

Bemiddelingsvoorwaarden

Voorwaarden die van toepassing zijn op de bemiddelingsovereenkomst

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die makelaars en hypotheek/assurantie adviseurs hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

Bestek

Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de materialen die gebruikt worden, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Het is ook nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.

Bestemmingsplan

Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden, dat bindend is. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc.

Blokverwarming

Verwarming middels ketels die een heel blok of complex verwarmen.

Bod

Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

BOG (bedrijfs onroerend goed)

onroerend goed bestemd voor bedrijfsactiviteiten

Borgsom (huur)

De borg die je betaald als je een woning huurt. Meestal 1 of 2 maanden.

Bouwdepot

Nieuwbouwwoningen worden in termijnen betaald; over het algemeen betaalt u bij de notaris eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende bouwtermijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop van de grond voor het gehele bedrag afgesloten en in een bouwdepot geplaatst. Uit dit bouwdepot worden de termijnen betaald. U ontvangt rente over dit bedrag, maar deze is vaak lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald.

Bruto huur

De bruto huur is de huur die maandelijks betaald wordt. Hierin zijn naast de netto huur ook de servicekosten en stookkosten opgenomen.

Bungalow

Een bungalow is een woning, soms een recreatiewoning, bestaande uit een enkele woon-en slaap-oppervlakte op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt valt dit type bouw ook nog onder het begrip bungalow, vaak semi-bungalow genoemd. Er worden de laatste jaren veel bungalowparken gebouwd. De bungalows doen dan dienst als recreatiewoningen. De meeste bungalowparken hebben gemeenschappelijke paden en parkeerplaatsen. Soms zijn er meer faciliteiten die onder gezamenlijk eigendom vallen. Het onderhoud is dan ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De besturen van deze verenigingen kunnen rechtshandelingen plegen en contracten sluiten waaraan de individuele leden wettelijk gebonden zijn. Bij het kopen van een bungalow op een bungalowpark vormt zo’n VvE soms een onverwacht hoge extra vaste uitgave.

C

Courtage

Het loon of provisie die je aan de makelaar betaald na een succesvolle dienstverlening.

Canon

De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

Casco Woning

Hiermee wordt aangegeven de dragende constructie van een huis plus de buitenafwerking. Het huis is wind- en waterdicht, maar de binnenafwerking moet nog gebeuren.

Convectorput

Dit is een verwarmingselement dat in een smalle ruimte onder het vloeroppervlak is aangebracht. Hierbij zie je geen radiator in het zicht.

D

Dagrente

De rente die op dat moment geldt voor nieuwe hypotheken.

Dalrente

De laagste rente in de periode dat de hypotheekofferte geldig is.

Doorzonwoning

Een doorzonwoning is de aanduiding voor een woning die veel gebouwd werd in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw. De naam is afgeleid van het feit dat de woonkamer over de gehele diepte van het huis doorloopt. De woonkamer heeft dan ook twee ramen, zodat de zon door de hele kamer kan schijnen. Naast de woonkamer ligt over het algemeen een halletje met een trap naar de verdieping achter de voordeur, een gang met toegang tot het toilet, en een gesloten keuken. Op de eerste verdieping van de woning een aantal slaapkamers.

E

Economische waarde

Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Effectieve rente

De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. De rente die je werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Wordt ook bruto-werkelijke-rente genoemd.

Eigendomsakte (leveringsakte)

Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsakte van uw huis.

Erfpacht

Als de grond waar je huis op staat niet van u is, betaalt je huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde

De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Meestal is dit bedrag 75% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop.

Expiratiedatum

De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.

Eengezinswoning

Een ééngezinswoning is een woningtype dat bedoeld is voor bewoning door één persoon en zijn/haar eventuele gezin.

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor je geen eigenwoningschuld kunt aangaan als je een andere eigen woning koopt. De eigenwoningreserve is dus het bedrag dat ‘verplicht’ moet worden gebruikt voor de aankoop van de eigen woning. Als de eigenwoningreserve positief is, kan je voor dit bedrag geen eigenwoningschuld aangaan als je een andere eigen woning koopt. Als de eigenwoningreserve nul of negatief is, heeft de eigenwoningreserve geen invloed op de eigenwoningschuld. De eigenwoningreserve neemt toe met de overwaarde van een verkochte eigen woning.

Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning. De rente die je betaalt over deze lening(en), mag je aftrekken in box 1. Het gaat om de (hypotheek)schuld die je hebt afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De rente over die schuld kan je in principe aftrekken als kosten van de eigen woning in box 1.

Etage

Een etage of verdieping is een laag van een gebouw.

Expat

Iemand die gedurende lange tijd in het buitenland werkt.

F

Financieringskosten

Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

Flat

Een flat is een gebouw met meerdere woonlagen (etages).

Funda

De internetsite (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door makelaars worden aangeboden.

G

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is in 1975 opgericht en heeft als doel om de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te stimuleren en om het vertrouwen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en bouwondernemers te bevorderen. Het GIW stelt daarvoor regelgeving op, in overleg met vertegenwoordigers van consumenten organisaties, van de bouwondernemers en van de Nederlandse gemeenten. De koper van een nieuwbouw koopwoning die wordt gebouwd met GIW-garantie, is verzekerd van de kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare bouwondernemer. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan biedt het GIW-waarborgcertificaat bescherming. Dat betekent op de eerste plaats dat partijen gebruik kunnen maken van een laagdrempelige geschillenregeling. En als het nodig is kan de koper aanspraak maken op de financiële waarborg van de GIW-regeling ingeval van gebreken aan de woning of bij insolventie van de bouwondernemer. Het overgrote deel van de nieuwbouw koopwoningen in ons land wordt gebouwd met GIW-garantie.

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de scheidingsmuren (dragende muren, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Uitsluitend verwarmde gebieden tellen mee in de berekening.

Geliberaliseerde huurprijzen

De huurprijs van je woning is in twee gevallen geliberaliseerd. Allereerst als je op of na 1 juli 1994 een woning bent gaan bewonen met een huurprijs boven de toen geldende huursubsidiegrens. Daarnaast als je huurder bent van een zelfstandige nieuwbouwwoning (dus geen kamer) die op of na 1 juli 1989 voor het eerst bewoond is met een huurprijs boven de huursubsidiegrens van het betreffende jaar. De huursubsidiegrens wordt ieder jaar op 1 juli aangepast.

Geliberaliseerde huurwoning

Een huurwoning waarbij de huur volgens het puntenstelsel hoger mag zijn dan een bepaald maximum. Voor een geliberaliseerde huurwoning is er geen maximale huurprijs.

Geregistreerd partnerschap

Partners kunnen hun relatie officieel laten erkennen d.m.v. een geregistreerd partnerschap. Dit kan door het partnerschap te laten registreren bij de burgerlijke stand. De fiscale positie van personen in een geregistreerd partnerschap is gelijk aan die van gehuwden.

Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Grondwarmte

Grondwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Vooral in vulkanische streken (IJsland) liggen die op zo geringe diepte dat winning economisch lonend mogelijk is.

Ook hier wordt er mee gewerkt door zogenaamde warmte pompen.

H

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om de woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Hypotheek

Langlopende lening met onroerende zaak (je woning dus) als onderpand.

Hypotheekakte

Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

Hypotheekgever

Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.

Hypotheeknemer

De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister

Een openbaar – voor iedereen toegankelijk – register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

Huis

Er bestaan drie types huizen naar de manier van bouwen, namelijk (1) vrijstaande huizen, (2) huizen die aan één ander huis zijn vastgebouwd. Dit heet ‘twee onder één kap’, (3) huizen die aan twee zijden aan een ander huis zijn vastgebouwd. Dit wordt meestal een rijtjeshuis genoemd.

Huisvestingsvergunning

Een vergunning die een huurder soms nodig heeft om in een goedkope woning te mogen wonen. Op deze manier controleert de gemeente de verdeling van goedkope woningen. De huisvestigingsvergunning kan aangevraagd worden bij de betreffende gemeente. Het inkomen telt mee bij het wel of niet verkrijgen van deze vergunning.

Huurbeding

In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling, waardoor het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de bank het huis te verhuren of te verpachten. Dit heet een huurbeding. Een verhuurde woning is immers minder waard op de vrije markt.

Huurbescherming

Huurbescherming betekent dat als de verhuurder de huur opzegt en de huurder het daar niet mee eens is, de verhuurder altijd naar de rechter moet om de huurder eruit te krijgen. Zolang de rechter niet heeft beslist dat de huurder het huis uit moet, loopt de huurovereenkomst gewoon door. Huurbescherming is van toepassing op woonruimte en op detailhandel-bedrijfsruimte.

Huurovereenkomst

De akte waarin de huur is vastgelegd

Huurpand

Een woning of bedrijfsruimte die in eigendom is bij een verhuurder (een particulier, belegger of een woningbouwvereniging), die een overeenkomst van verhuur en huur (meestal vastgelegd in een huurcontract) heeft gesloten met de gebruiker van het huurpand die daarvoor maandelijks huur betaalt.

Huurrecht

De huurovereenkomst wordt geregeld in titel 5 van Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang zijn voor de huurovereenkomst.

Huurtoeslag

Een toeslag die de huurder kan aanvragen als de huur in verhouding tot het inkomen van de huurder te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning. Tot 1 januari 2006 heette huurtoeslag nog huursubsidie.

Huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging kunnen verhuurder en huurder onderling afspreken.

Huurwoning

Woning die bestemd is voor de verhuur.

Hypotheekakte

In dit document worden afspraken weergegeven tussen koper en financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek.

Hypotheekgever

Huiseigenaar. Het huis wordt als onderpand gegeven hypotheeknemer degene die het huis als onderpand aanvaardt (hypotheekinstelling).

I

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of; huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. Deze verschillen zijn vaak klein, zodat het goed mogelijk is een algemene omschrijving van een inboedelverzekering te geven. De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.

Inboedelwaardemeter

Garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering.

Inhoud woning

Bruto inhoud (lengte x breedte x hoogte) met gebruikmaking van buitenwerkse maten.

Instaprente

Een startrente of instaprente is een tijdelijke, meestal lage hypotheekrente (1 of 2 jaar). Tijdens deze renteperiode mag u de rente zonder kosten omzetten of vastzetten voor een bepaalde periode en hypotheekrente tarief. Deze vorm van rente kan meestal alleen bij een nieuwe hypotheek gekozen worden. Een instaprente kan interessant zijn als je verwacht dat de hypotheekrente nog verder gaat dalen, en dus even af wilt wachten voor u de hypotheek voor langere tijd vastlegt. Verwacht je bijvoorbeeld dat de rente binnen een jaar flink zal gaan dalen, dan is een instaprente een goed idee omdat je dan de hypotheek een jaar later tegen een veel gunstiger rentetarief kunt vastzetten.

K

Kadaster

Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.

Kadastraal uittreksel

Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere: • naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar • kadastrale aanduiding • oppervlakte • zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden) • belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen) • aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons. Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.

Koopakte

In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Kosten Koper (k.k.)

De koper betaald de kosten van de koop van de woning. Onder de kosten koper verstaan we ondermeer de kosten voor (1) overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; (2) 2% overdrachtsbelasting (tarief 1999); (3) notariskosten voor het passeren van de leveringsakte

Kachel

Het verschil tussen een haard en een kachel is dat de kachel zich bevindt voor en niet in de schoorsteenopening zoals een haard.

Kale huurprijs

De huur per maand zonder servicekosten en eventuele stookkosten.

Kantoorpand

Bedrijfsruimte geschikt voor vooral administratief werk.

Koopakte

Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd.

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als overeenkomst van verkoop en koop, is een overeenkomst, waarbij de koper een koopprijs betaalt aan de verkoper, die op zijn beurt de eigendom van een goed overdraagt aan de koper.

Koopwoning

Woning die bestemd is voor de verkoop

L

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leveringsakte (eigendomsbewijs)

Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.

Looptijd

De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

Leegstandswet

Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd.

Lichtstraat

Een systeem van ruiten in een framewerk dat ervoor zorgt dat er via het dak voldoende daglicht naar binnen kan komen.

Looptijd

De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

M

Maandlast

Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.

Meeneemregeling

Regeling om een hypotheek mee te mogen nemen bij een verhuizing binnen de periode dat uw looptijd nog niet afgelopen is.

Maisonnette

Een maisonnette is een woning in een groter gebouw, zoals een flat, waarbij meerdere verdiepingen aanwezig zijn per woning.

Makelaardij

Bedrijf dat bemiddelt in onroerend goed.

N

Nationale Hypotheek Garantie

Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. Je kan een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

Nominale rente

De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.

Nen-2580

De meetinstructie die vrijwel alle makelaars hanteren bij het bepalen van de oppervlakte van de woning.

O

Onder bod zijn

Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.

Ontbindende voorwaarden

Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden: • het verkrijgen van een hypotheek • het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie • het verkrijgen van een woonvergunning • de uitkomst van een bouwkundig onderzoek Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het koopcontract staan.

Opstalverzekering

Daarmee is uw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.

Optie

Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Opzegtermijn

Aan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.

Overbruggingskrediet

Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.

Overdrachtsbelasting

Belasting die wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie koopakte waarin een uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaak en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 2%.

Overlijdensdekking

De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

Oversluiten

Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris

Overwaarde

Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

Onderhandse verkoopwaarde

Vrij van huur en gebruik. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

Onderhuur

De onderhuurovereenkomst is een huurovereenkomst waarbij de huurder een gedeelte van zijn gehuurde zaak weer aan een andere huurder verhuurt.

Onroerende-zaakbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

Onroerend goed

Vastgoed

Overige bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte dat niet als middenstandsbedrijfsruimte in gebruik is.

Overnamekosten

De verhuurder kan overnamekosten rekenen voor roerende zaken zoals vloerbedekking en gordijnen. Huurder is niet verplicht deze zaken over te nemen en daarvoor kosten te maken.

P

Passeren

De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

Pacht

De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.

Perceeloppervlakte

Het perceel is het oppervlakte van de grond die bij de woning hoort.

Portiekwoning

Een portiek is een vaak ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte, waarin zich de ingang van een gebouw bevindt. Meerdere woningen hebben een gemeenschappelijk portiek. Portiekwoningen zijn woningen die rond een gemeenschappelijk trappenhuis zijn gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd, dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn.

Puntenstelsel

Met dit stelsel wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Op basis van deze punten kan er bepaald worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het puntenstelsel is niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten.

R

Recht van hypotheek

U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Recht van overpad

Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.

Rendement

Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.

Rentevaste periode

De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

Roerende goederen

Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.

S

Sleutelverklaring

Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal onder andere moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Servicekosten

De kosten die betaald worden aan de VvE. De Vve draagt zorg voor het onderhoud van het pand.

Stadsverwarming

Verwarmingssysteem waarbij warmte en soms ook warm water met een buizenstelsel vanuit een centraal punt naar de woningen in een wijk wordt gebracht. De woningen hebben dan geen eigen cv-ketel.

Stichting KFD

Het Keurmerk Financiële Dienstverlening (SFKD) is een bewijs van de kwaliteit van een financiële dienstverlener. Het betekent dat het kantoor aan hogere eisen voldoet dan de Wet op het financieel toezicht verplicht, vooral op het gebied van deskundigheid en klanttevredenheid. Een onafhankelijke stichting controleert regelmatig of de Keurmerkhouders aan die hogere kwaliteitseisen voldoen. Voor u als consument is het niet gemakkelijk om de juiste en betrouwbare tussenpersoon te kiezen. De kwaliteit van een kantoor is vaak niet direct zichtbaar en herkenbaar. Met het Keurmerk Financiële Dienstverlening weet u zeker dat u kiest voor kwaliteit.

Stookkosten

Stookkosten zijn de kosten voor verwarming en eventueel de kosten van warm water.

T

Taxatie

Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)

Tophypotheek

Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis. Momenteel kan je alleen 100% financieren.

Transportakte

Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

Taxaties

Waardebepaling van onroerend goed

Transport

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

V

Variabele rente

Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als je eigenaar bent van een appartementsrecht, bent je volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel je als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Voorlopige teruggaaf

De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen.

Vraagprijs

Een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrij op naam – V.O.N.

Koopt u een huis ‘vrij op naam’ dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moet u wel zelf betalen.

Verhuurder

De verhuurder moet de zaak ter beschikking stellen en laten aan de huurder voor gebruik.

Verhuurmakelaar

Makelaar die in opdracht werkt van de verhuurder.

Verkoopmakelaar

Makelaar die in opdracht werkt van de verkoper.

W

Waarborgsom

De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als koper moet betalen als u niet aan de verplichtingen kan voldoen. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.

Woonvergunning

In een aantal gemeenten is – beneden een bepaalde koopprijs – een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.

WOZ-waarde

De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Waarborgsom

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

Woningwet

De Woningwet gaat over de kwaliteit van de woningvoorraad en over het bouwen, het gebruik en de sloop van woningen.

Woonoppervlakte

De oppervlakte van de woning. Tegenwoordig worden alle woning middels de NEN-2580 norm opgemeten.

Z

Zoekopdracht

Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

Zelfstandige woning

Een woning met een eigen toegang en eigen voorzieningen (zoals keuken, toilet, e.d.).

Blijf op de hoogte

Wil je op hoogte blijven van het laatste nieuws van de Amsterdamse woningmarkt, handige tips en tricks én het nieuwe aanbod? Vul dan je gegevens in.

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken, neem dan contact met ons op. Wil je graag op de hoogte zijn van het laatste nieuws, stuur ons dan je gegevens!

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring
Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp